Inledning

Lunds Biodlare är en lokal biodlarförening inom SBR med ca 50 medlemmar. Sedan 1983 har en grupp bestående av mellan 5 till 10 medlemmar aktivt bedrivit ett gemensamt avelsarbete inom Lunds Biavelsklubb.

Målet är att förse medlemmar i Lunds Biodlare med avelsmaterial lämpligt för trakten – som är typisk skånsk slättbyggd. Detta sker i första hand genom att föreningens medlemmar utan kostnad har tillgång till larver för drottningodling efter väldokumenterat avelsmaterial. De odlade drottningarna skall i friparning ge snälla, svärmtröga och produktiva samhällen

Med hänsyn till målet, med högt ställda krav på egenskaperna i friparning, och möjligheterna att etablera samarbete med andra biavelsklubbar eller enskilda odlare har klubben valt att arbeta med Buckfastbin.

Avelsklubben har genom åren systematiskt utvecklat och praktiskt prövat en metod för bedömning och urval av avelsdrottningar lämplig för kooperativt avelsarbete i mindre skala. Avelsprogrammet omfattar idag ca 250 samhällen fördelade på 15 bigårdar.

Klubben har under nästan hela verksamhetstiden arbetat med inseminering för rekrytering av avelsbasen. Det har minimerat risken för smittospridning. Det har också givit obegränsade möjligheter att välja parningskombinationer.

Idé och huvudmål
Före 1983 krigade Lunds Biodlare fortfarande med sina ojämna och delvis arga och svärmbenägna bin. Några medlemmar bedrev visserligen egna drottningodlingar men resultaten var begränsade. Medvetandet om att man kan odla egna drottningar för att avsevärt förbättra sina bins egenskaper fanns. Med vad vi också insett var att riktigt goda resultat skulle kräva en större avelsbas och ett systematiskt, långsiktigt arbete. Diskussioner gick på våra vinterträffar och så beslutade vi att starta upp en avelsverksamhet till gagn för föreningens medlemmar.

Samarbete, kunskaper och ett starkt intresse skulle vara våra främsta verktyg.

 

Initiativet till bildandet av Lunds Biavelsklubb togs inom Lundakretsens Biodlarförening (senare Lunds Biodlare) 1983 genom inköp av två drottningar från Kristianstads drottningodlingsklubb och fastställande av verksamhetsidé och avelsplan. Inspirationen fick vi från intressanta föredrag av representanter för Buckfastodlare, drottningodlings- och avelsklubbar som bildats.

 

Sven-Åke Nilsson, vid den tiden ordförande i Lundakretsens Biodlarförening, bildade tillsammans med 7 andra föreningsmedlemmar och undertecknad som avelsledare Lunds Biavelsklubb 1983. Verksamhetsidén formulerades som:

 

Avelsklubbens arbete skall ge medlemmar i Lunds Biodlare tillgång till avelsmaterial för drottningodling av bästa möjliga kvalitet. Odlade drottningar skall vara lämpliga för friparning och ge samhällen med gott temperament och god honungsavkastning.

Metod
Avelsmetoden beskrevs sålunda: Avelsarbetet bygger på selektion av drottning- och drönarmödrar efter avkommebedömning. Avkomman, från vilka testresultat insamlas, består av friparade döttrar.

Denna metod övergavs emellertid ganska omgående då det dels visade sig att de drottningar som skulle bedömas på detta sätt oftast inte fanns kvar i livet då resultaten var klara. Det visade sig också att de egenskaper vi valt att koncentrera oss på hade en relativt hög arvbarhet att vi istället kunde välja individtest, dvs. samhällets egna prestationer utgör underlag för värdering, som selektionsmetod. Komplettering i värderingen görs också med hjälp av prestationer hos släktingar i sidled. I vårt fall är det samhällen med systerdrottningar till den drottning som skall avelsvärderas. Såväl renparade helsystrar och halvsystrar som friparade halvsystrar ingår i underlaget.

 

Val av ras

Sommaren 1983 inköptes så två Buckfastdrottningar från Kristianstads Drottningodlingsklubb. Där hade man enligt samstämmiga uppgifter odlat fram snälla och produktiva bin och vi blev erbjudna att få köpa drottningar för avel

Valet av ras föll på Buckfast främst av det skälet att vi insåg att vi inte kunde klara ett framgångsrikt avelsarbete själva utan måste samarbeta med andra avelsgrupper eller enskilda biodlare med samma intresse. Mellan Buckfastodlarna fanns, med Ulf Gröhn i spetsen, ett allt mer utvecklat samarbete inom aveln som både inspirerade oss och som tillgodosåg vårt behov för att klara en långsiktig utveckling.

Så hade vi då två potentiella avelsdrottningar, men vad och hur skulle vi göra för att lyckas på bästa sätt?

Lyckligtvis fanns inom föreningen en hel del samlad kunskap om avel, drottningodling och flera år av praktisk biskötsel. Vi saknade dock en praktisk anpassad metod för avelsarbetet i den form av samarbete med flera små bigårdar som bas, som utgjorde den reella förutsättningen. En av de viktigaste delarna blev då att inhämta andras kunskaper, erfarenheter och synpunkter som kunde hjälpa oss att hitta lämpliga former.

Det blev ett intressant, omtumlande och utmanande arbete. Inte alls så enkelt och självklart som vi hade förväntat oss.

Efter 20 år tyckte vi oss i alla fall ha kommit så långt att vi kunde göra en sammanfattning av våra erfarenheter och vår position för att ställa upp våra fortsatta mål. En utförlig redovisning av vårt arbete under de första 20 åren finns tryckt i skriften Lunds Biavelsklubb 1983-2003 och kan beställas av Bengt Andréasson, till ett pris av 100 kr (se adress nedan).

Framtiden
Till framtidssatsningarna hör en integrering och anslutning till det nationella system som Svensk Biavel håller på att bygga upp. Härigenom kan rationellare datahantering och effektivare avelsvärdering uppnås. Vi kan på så sätt få ett bättre tekniskt stöd i vårt avelsarbete

Till de nya utmaningarna hör också en uthållig biodling med varroatoleranta bin utan behov av resistensskapande bekämpningsmetoder. För att uppnå ett sådant mål krävs emellertid mycket större insatser än vad klubben kan mobilisera. Det är emellertid viktigt för oss att följa den nationella och internationella utvecklingen inom området så att vi så snart som möjligt kan praktiskt tillämpa utvecklade metoder och/eller införskaffa avelsmaterial som har de efterfrågade egenskaperna.

För Lunds Biavelsklubb

Bengt Andréasson

Klows väg 2

240 14 Veberöd

tel 046-85604, 070-66 77 397

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.