Tisdagen den 24/5 anordnar vi en digital informationsträff mellan klockan 19:30 till 21:30. 

Under informationsträffen kommer styrelsen informera om hur det går på stationerna Ven, Vendelsö, Aspö samt Ytterön. Avelsutskottet kommer presentera kort om testserierna och information om sommarträffen kommer även ges.

Vi kommer även prata lite om vad som vi vill göra framåt inom föreningen

 

Länk kommer läggas ut här på tisdag. Ingen föranmälan krävs, följ bara länken för att ansluta till Teams-mötet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdiNTI4ZjAtZWFmNy00MzliLTk1NzAtNzU5ZWMwODM3OTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f658f44-0691-4a8d-97fc-cf4e089ed8b1%22%2c%22Oid%22%3a%22ae86f216-5d27-4351-b228-fee3e399718d%22%7d

Välkomna att lyssna och komma med förslag!